PESANAN

SILA KLIK "JOINT THIS SITE" DI BAWAH DAHULU SEBELUM MENGAMBIL, MENCIPLAK DAN MENCETAK BAHAN2 NOTA DALAM BLOG INI. SEBARANG PERTANYAAN BOLEH BERHUBUNG DGN SAYA EMAIL : abjipkb@yahoo.com @ FB: Azizi Cyberspot

SILA ADD FOLOW DI BAWAH SEBELUM MENGAMBIL NOTA

Friday, 21 June 2013

MODEL PENGAJARAN

1.0 PENGENALAN

1.1 Konsep Pengajaran

Apakah yang anda faham dengan pengajaran? Sejauh manakah anda telah memperolehi daripada guru anda? Tugas guru ialah mengajar. Lantaran itu, pengajaran boleh dihuraikan sebagai menyalurkan penegetahuan, kemahiran dan nilai kepada kumpulan sasaran yang dipanggil pelajar atau murid agar mereka dapat berfungsi dengan baik dalam dunia ini.

1.2 Model Pengajaran Dan Implikasinya Ke Atas Pengajaran Dan Pembelajaran

i) Ekspositori

Istilah ekspositori diperoleh daripada konsep penjelasan yang bermakna untuk mempamerkan dan melaksanakan. Dalam konsep pengajaran, ekspositori berkaitan dengan tindakan guru, membekalkan fakta, idea dan maklumat penting yang lain kepada murid. Sebagai contoh, sekiranya anda ingin emnayampaikan konsep ‘pelancongan di Malaysia’ menggunakan strategi ekspositori, anda mungkin akan mempamerkan peta tentang destinasi tarikan pelancong, gambar, brosur dan sebagainya untuk menyokong penjelasan anada. Dalam contoh ini, anda sebagai guru, telah memberi penjelasan dengan menggunbakan data, media dan sumber maklumat yang lain. Pengajaran ekspositori boleh dan seharusnya melibatkan murid, melibatkan mereka dalam pelbagai aktiviti pembelajaran yang mencabar yang mampu membina kemahiran pemikiran kritikal. Tujuan pengajaran ekspositori adalah untuk menyalurkan pengetahuan dan kemahiran daripada orang yang tahu ( misalnya guru dan buku teks ) kepada mereka yang tidak tahu.   

 2.0 MODEL PEMPROSESAN MAKLUMAT

Pendekatan pemerosesan maklumat bergantung kepada computer sebagai model untuk pembelajaran manusia. Seperti computer, otak manusia menerima maklumat, melakukan operasi terhadap maklumat tersebut agar dapat mengubah bentuk dan kandunagan,l menyimpan maklumat, mengeluarkannya apabila perlu dan melaksanakan tindakbalas terhadapnya. Oleh itu, pemerosesan melibatkan proses mengumpul dan mewakilkan maklumat, atau merekod, menyimpan maklumat dan mendapatkan maklumat apabila diperlukan. Semua proses ini dikawal dengan ‘program’ yang menentukan bagaimana dan bila maklumat mengalir melalui system.

Ramai orang membandingkan system pemerosesan maklumat manusia dengan komponen komputer. Maklumat direkod atau dimasukkan, disimpan secara sementara dalam ‘ruang kerja’ dan disimpan dalam simpanan jangka panjang. Setelah disimpan, maklumat diperoleh kembali ke dalam ‘ruang kerja’ untuk digunakan bagi menyelesaikan masalah.

Tiga bulatan menggambarkan struktur pengetahuan, dimana maklumt disimpan atau dipindahkan. Sementara anak panah menunjukjkan pengaliran maklumat. Kotak di atas rajah mewakilki proses kawalan yang mempengaruhi pengaliran maklumat sistem berkenaan.

Langkah pertama dalam model proses maklumat, bermula apabila satu atau lebih deria kita ( pendengaran, penglihatan dan sebagainya ) menerima rangsangan dari dunia luar. Sensori ini disimpan untuk seketika dalam daftar sensori. Di mana sensori itu, dikanlpasti atau dilihat – misalnya kita lihat seekor kucing atau mendengar nama kita.

Sensori yang menganal yang menganalpasti rangsangan akan seterusnya memnidahkan rangsangan tersebut keingatan jangka pendek, iaitu tempat simpanan yang mempunyai ruang yang terhad. Inatan janka pendek juga berfungsi sebagai working memory yang menyimpan apa yang sedang kita fikirkan pada sesuatu pada masa tertentu – maklumat yang diaktifkan.

Dengan sedikit pemikiran dan pemprosesan, mnaklumat boleh dipindahkan keingatan jangka panjang. Apabia kita memerlukan maklumat dari ingatan jangka panjang kita akan mencarinya. Adakalanya, pencarian itu dilakukan secara sedar, seperti ketika anda melihat kawan menghampiri anda dan anada mencari namanya dalam ingatan anda. Pada ketika lain, lokasi dan penggunaan maklumat dari ingatan jangka panjang adalah automatik. Seperti ketik anada menelefon, anda tidak perlu berfikir dan mencari sebelm melakukan setiap langkah dalam proses berkenaan. Maklumat dalam jangka panjang, lazimnya tampil dalam working memory dan bergabung dengan maklumat baru yang diterima untuk membantu kita memberi makna kepada situasi semasa.

Anda boleh menganggap ingatan jangka panjang sebagai para besar yang dipenuhi alat dan bekalan yang boleh dibawa ke tempat kerja ‘working memory’ untuk mencapai sesuatu tugasan. Ingatan jangka panjang menyimpan banyak maklumat, tetapi mungkin sukar untuk mencari maklumat yang kita hendaki dalm masa yang singkat. Tempat kerja adalah kecil, tetapi apa yang ada dalmnya dapat diperoleh serta merta. Oleh sebab tempat kerja ini kecil cebisan maklumat kadang kala hilang apabila tempat kerja mengandungi maklumat yang melebihi hadnya ( Gagne, 1985 )

Elemen terakhir model pemerosesan maklumat adalah kawalan eksekutif. System ini memantau dan mengarah kesemua proses, daripada peringkat memberi tumpuan sehingga peringkat mencari maklumat yang dipelajari satu masa dahulu. Kembali kepada analogi bilik kerja kita, proses – proses kawalan eksekutif tersebut diatas membolehkan anda memfokus perhatian anda kepada maklumat baru dalam working memory dan  menentukan apa yang anda perlu daripada simpanan ingatan jangka panjang untuk menyelesaikan sebarang masalah. Sepanjang masa working memory akan memimpin pencarian untuk maklumat yang diperlukan.


Dengan menggunakan model pemerosesan maklumat, Gagne menerangkan bahwa maklumat akan melalui beberapa siri trand\formasi apabila ia melalui ketiga – tiga peringkat ingatan iaitu daftar sensori, ingatan jangka pandek dan ingatan jangka panjang. 

2.1 Model Inkuiri

Inkuiri bermaksud menanya soalan, mencari maklumat atau menjalankan penyiasatan. Justeru, strategi inkuiri dalam pengajaran dan pembelajaran melibatka murid dalam memberi pendapat dan menyoal supaya dapat meneroka, mencadangkan hipotesis untuk menguji, mengumpul dan menyususun dan untuk menguji hipotesis dan membuat inferens dan kesimpulan. Ia merangkumi segala proses soal selidik untuk mendapatkan jawapan atau kesimpulan daripada soalan, atau daripada masalah yang dikemukakan.

 Teknik inkuiri direka bentuk khusus untuk memberi kebebasan dalam penyelesaian masalah. Proses inkuiri boleh melibatkan jangka waktu yang pendek seperti satu atau dua jamatau jangka waktu yang panjang seperti dua atau tiga minggu. Proses inkuiri boleh distruktur agar merangkumi beberapa unit konsep. Pendekatan inkuiri juga merupakan kaedah saintifik penyelesain masalah berdasarkan model penemuan terbimbing yang disarankan oleh John  Dewey.

Terdapat lima langkah inkuiri;
 1. mendefinisikan masalah
 2. membentuk hipotesis
 3. mengumpul data
 4. menilai bukti – menganalisis dan menafsir data
 5. membentuk kesimpulan
Antara kebaikan model inkuiri adalah arahan kendiri, memajukan kemahiran pemikiran keritikal dan kemahiran pemikiran aras tinggi. Inkuiri bersifatkan murid dimana murid terlibat secara aktif dalam pembelajaran. Ia menggalakkan perasaan ingin tahu dan menggalakkan murid memikirkan dan membayangkan jawapan-jawapan atau penjelasan yang berkaitan. Perasaan ingin tahu akan membawa kepada inkuiri seterusnya. Guru berperanan sebagai fasilitator yang membantu murid mengenal pasti masalah. Guru mewujudkan persekitaran yang menjamin kebebasan untuk meneroka dan mengadakan perhubungan manusia yang baik serta memberi sokongan psikologi. Terdapat pelbagai model inkuiri antaranya Model Inkuiri Sains, Model Inkuiri Juris Prudential, Model Inkuiri-Penemuan dan sebagainya.

 2.1.1 Model Inkuiri Sains
Ia melibatkan proses inkuiri yang bersifat saintifik. Kaedah-kaedah berbentuk saintifik digunakan digunakan bagi melibatkan diri murid untuk menyelesaikan sesuatu pemasalahan dan persoalan.

Antara langkah model inkuiri sains;
 • Mengenal pasti masalah
 • Mencari maklumat rumusan
 • Membuat hipotesis
 • Menguji Hipotesis
 • Menilai dan membuat rumusan
 2.1.2  Model Inkuiri Juris Prudential

proses inkuiri ini adalah berlandaskan kepada aktiviti perdebatan untuk mencari kebenaran dan ketepatan isu-isu. Sesuatu masalah didebat bagi mendapatkan cara penyelesaian terbaik. Inkuiri juris prudential ini terbahagi kepada:

 • Inkuiri terbimbing
             guru membimbing murid-murid sebelum semasa dan selepas
             menjalankan semua proses kajian. Ia sesuai untuk murid sekolah rendah         
             dan sekolah menengah rendah

 • Inkuiri terbuka
  murid-murid tidak diberi sebarang bimbingan semasa proses kajian. Dan   
  ia sesuai untuk pelajar sekolah menengah atas dan lebih tinggi

2.1.3 Model Inkuiri – Penemuan

Ia merangkumi semua aktiviti merancang, menyiasat, menganalisis dan menemui.Model inkuiri ini memerlukan kemahahiran-kemahiran membuat perbandingan dan mencari ciri-ciri yang utama untuk membentuk satu generalisasi yang diharapkan.

Langkah-langkah Model Inkuiri – Penemuan ialah;
 • Mengenalpasti topik kajian
 • Merancang strategi penyelesaian
 • Mengumpul maklumat yang berkaitan
 • Mengkaji dan menganalisis maklumat
 • Membual generalisasi atau rumusan
 2.2 Implikasi Model Inkuiri Dalam Proses Pengajaran

 • Menentukan objektif pelajaran mengikut tahap kebolehan pelajar dan menyediakan bahan pelajaran yang sesuai.
 • merancang langkah-langkah membentuk sesuatu konsep, prinsip ataupun teori  dengan jelas dan teperinci
 • membimbing dan membetulkan aktiviti-aktiviti pelajar yang tepesong daripada objektif pelajaran
 • menggalakkan pelajar melibatkan diri secara aktif dalam proses inkuiri dengan guru memainkan peranan sebagai pemudahcara yang berkesan
Selepas peringkat akhir inkuiri, guru harus memberi ulasan atau penilaian terhadap hasil inkuiri pelajar. 

 3.0 TEORI PEMBELAJARAN LANGSUNG

Pembelajaran langsung merupakan satu kaedah pembelajaran yang berorientasikan matlamat dan distruktur oleh guru. Kaedah pembelajaran ini sesuai sekiranya setiap pelajar perlu untuk memahami dan kemahiran tertentu. Sebagai contoh kemahiran-kemahiran untuk menyelesaikan permasalahan matematik. Pembelajaran langsung adalah tidak sesuai jika pembelajaran memerlukan aktiviti penyiasatan dan penemuan. Contoh bagi mata pelajaran sains yang memerlukan kajian ataupun eksperimen untuk membuktikan kasahihan sesuatu projek yang dilakukan.

3.1 Langkah-Langkah Dalam Pengajaran Langsung

Diantara lanfkah-langkah yang terdapat dapat pengajaran langsung ialah, guru memberitahu objektif pembelajaran berorientasikan pelajar – hasil pembelajaran yang dikehendaki dan faedah pembelajaran tersebut kepada pelajar. Selain daripada itu, guru juga akan meninjau prasyarat yang diperlukan untuk memahami tajuk yang hendak diajar kepada murid-muridnya manakala guru juga akan membentang bahan baru yang merupakan pengajaran sebenar contohnya seperti membentang  maklumat, memberi contoh dan membuat demonstrasi kepada murid-murid. Guru melaksanakan penyiasatan pembelajaran (learning probes) disamping memberikan peluang untuk pelajar mempraktikan sendiri kemahiran dan konsep yang baru mereka perolehi. Selepas itu, guru seterusnya meninjau perlakuan pelajar mempraktik sendiri kemahiran baru dengan memberi  latihan atau kuiz sebagai peneguhan dan guru beri peluang pelajar praktis konsep dan kemahiran baru dengan memberi latihan.

Menurut KENNY (1980) sesuatu pembelajaran langsung itu mestilah mempunyai kompenen-kompenen seperti:

Matlamat jelas. Matlamat jelas bermaksud sesuatu yang hendak diajar oleh guru tersebut perlulah mempunyai matlamat yang jelas. Contohnya jika guru itu mengejar subjek kajian tempatan. Guru perlulah tahu apa matlamat yang ingi disampaikan melalui subjekk yang ajarinya, contohnya melalui subjek kajian tempatan salah satu matlamat ialah berkenaan dengan alam sekitar dan sebagainya. Selain daripada itu masa juga perlulah mengcukupi bagi guru dalam melaksanakan proses p & p. sesuatu isi yang hendak disampaikan mestilah luas. Hal ini kerana dengan penyampaian isi yang luas pemikiran murid dapat dirangsang seterusnya murid dapat menjana idea dengan sendiri. Guru juga perlu sedar mengenai soalan yang dibuat adalah mengikut tahap murid. Pastikan tindak balas murid berkeadaan segera dan matlamat pengajaran hendaklah berada di bawah kawalan guru.

Menurut HUITT (1996) beliau berpendapat, melalui pembelajaran langsung, guru akan dapat  mengajaran melalui satu pembentangan yang efektif. Selain daripada itu guru juga Dapat menarik tumpuan pelajar agar memberikan sepenuh tumpuan semasa proses p&p berlangsung. Guru dapat dedah isi kandungan dengan lebih langjut, hal ini murid akan lebih memahami isi kandungan yang dipelajari. Disamping mengajar, guru boleh memberi penyerapan nilai2 motivasi kepada muridnya. Ilmu yang disampaikan guru juga bersesuaian dengan murid, penerangan lebih tersusun, banyak contoh digunakan guru untuk menambah kefahaman murid. Dan akhir sekali guru akan menguji kefahaman murid.

3.2 Implikasi Teori Pengajaran Langsung

Murid lebih memberikan tumpuan semasa sesi pembelajaran. Dengan memilih bahan yang sesuai mengikut tahap intelektual. Murid tidak akan rasa terbeban akan ilmu yang dipelajarinya dan penguasaan terhadap ilmu murid menjadi lebih kompleks.

4.0 PEMBELAJARAN MASTERI

4.1 Definisi Pembelajaran Masteri

            Menurut Bloom (1968), pembelajaran masteri merupakan satu pendekatan pengajaran dan pembelajaran yang berfokuskan penguasaan murid dalam suatu perkara yang diajar. Pembelajaran masteri juga berasaskan kepada falsafah bahawa semua atau hampir semua murid boleh menguasai sesuatu pengetahuan atau kemahiran dengan baik dan penuh keyakinan sekiranya keadaan yang sesuai dan masa yang mencukupi disediakan untuk murid itu menguasai pembelajarannya.

            Manakala munurut Anderson dan Block (1975), pembelajaran masteri ialah satu set idea dan amalan pengajaran secara individu yang dapat membantu murid untuk belajar secara konsisten . Idea dan amalan ini menghasilkan pengajaran yang sistematik, membantu murid apabila menghadapi masalah pembelajaran, memperuntukan masa yang mencukupi untuk murid mencapai masteri dengan berpandukan kriteria masteri yang jelas.

            Pembelajaran masteri boleh disimpulkan sebagai suatu pendekatan pengajaran dan pembelajaran untuk memastikan semua murid menguasai hasil pembelajaran yang dihasratkan dalam suatu unit pembelajaran dalam suatu unit pembelajaran sebelum berpindah ke unit pembelajaran seterusnya. Pendekatan ini memerlukan peruntukan masa yang mencukupi dan proses pengajaran dan pembelajaran yang berkualiti.

Pembelajaran masteri wajar dilaksanakan kerana murid mempunyai kebolehan dan keperluan yang berbeza mengikut keupayaan masing-masing. Malahan juga, murid memerlukan pendekatan pembelajaran yang sesuai dan berkesan di dalam kelas. Serta, murid mesti menguasai pengetahuan, kemahiran dan sikap yang diajarkan oleh guru di dalam kelas.

4.2 Prinsip Asas Dalam Pembelajaran Masteri

            Terdapat empat prinsip-prinsip asas di dalam pembelajaran masteri ini. Yang pertama ialah, murid-murid normal boleh mempelajari apa yang diajarkan oleh guru. Ini membolehkan murid-murid mempelajari segala isi kandungan yang dipelajari. Yang kedua, pembelajaran dipecahkan kepada beberapa unit kecil supaya murid –murid mudah menguasai subjek tersebut. Secara tidak langsung, ini dapat memberi kefahaman kepada murid-murid.

            Yang ketiga pula, murid memerlukan masa yang mencukupi untuk menguasai sesuatu hasil pembelajaran yang ditentukan. Guru perlu menyusun masa dengan teliti untuk memberi masa yang mencukupi bagi murid-murid menguasai unit-unit kecil pembelajaran. Prinsip yang terakhir ialah, arahan pengajaran dan pembelajaran bagi setiap unit pembelajaran mestilah jelas. Ini memberi kemudahan kepada pelajar untuk memahami isi kandungan pengajaran guru.

 4.3 Ciri-ciri Pembelajaran Masteri
    Pembelajaran masteri mempunyai ciri-ciri yang tertentu. Antaranya ialah hasil pembelajaran perlu ditentukan. Guru perlu menentukan matlamat pembelajaran sebelum memulakan pengajaran di dalam kelas. Hasil pembelajaran disusun mengikut hierarki atau unit pembelajaran. Guru juga perlu menyusun aras kesusahan supaya memudahkan murid-murid menguasai unit-unit kecil dalam pembelajaran. Aktiviti pengajaran dan pembelajaran hendaklah bermakna, berkesan, menarik  dan menggembirakan. Bersesuaian dengan peringkat tumbesaran pelajar, mereka gemar kepada benda-benda yang menarik minat mereka. Secara tidak langsung, ia akan memberi kesan kepada pemahaman mereka terhadap pembelajaran yang dilaksanakan oleh guru.

       Pembelajaran masteri juga mempunyai penilaian berasaskan Ujian Rujukan Kriteria (URK). Ini merupakan salah satu ciri-ciri pembalajaran masteri. Ujian penilaian ini dilaksanakan berujuan untuk mengetahui aras pemahaman murid-murid terhadap pengajaran yang telah dilaksankan oleh guru. Guru perlulah menyediakan bahan pengajaran dan pembelajaran yang sesuai dan berkaitan di dalam pengajaran. Ini bertujuan supaya isi kandungan pengajaran guru tidak terpesong dan songsang.

            Murid perlu menguasai 80% aras masteri yang ditetapkan setiap unit pembelajaran sebelum berpindah ke unit pembelajaran yang baru. Dengan adanya ujian penilaian, guru bolehlah mengetahui tahap pemahaman murid-murid terhadap isi pengajaran. Aktiviti pemulihan dilaksanakan untuk murid yang belum menguasai aras masteri. Ini membolehkan pelajar yang ketinggalan dalam pembelajaran boleh mengikuti pembelajaran di dalam kelas khas. Ia bertujuan supaya murid tersebut tidak ketinggalan jauh dalam pembelajaran berbanding rakan-rakannya. Aktiviti pengayaan dilaksanakan untuk murid yang telah mencapai aras masteri. Latihan diberikan oleh guru kepada pelajar yang telah mencapai aras masteri.

4.4 Langkah-langkah Pembelajaran Masteri

            Bagi melaksanakan Pembelajaran Masteri, guru-guru perlulah mengikuti empat langkah yang telah disediakan bagi memudahkan guru tersebut menjalankan aktiviti pengajaran dan pembelajaran. Antara langkah-langkah yang perlu diikut ialah :

a) Penentuan hasil pembelajaran.
b) Pengajaran dan pembelajaran.
c) Penilaian.
d) Tindakan susulan.

 4.4.1 Penentuan Hasil Pembelajaran
             Hasil pembelajaran merupakan objektif pembelajaran yang perlu dikuasai oleh murid pada akhir sesuatu unit pembelajaran. Hasil pembelajaran perlu ditentukan bagi mengenal pasti apa yang perlu dikuasai oleh murid. Ini bertujuan untuk memudahkan pelajar menguasai sesuatu perkara sebelum berpindah kepada perkara yang baru. Memberi tumpuan dalam penguasaan hasil pembelajaran. Guru perlu memberi penekanan kepada apa yang perlu pelajar kuasai di dalam sesuatu subjek. Merancang pelbagai kaedah dan bahan bantu belajar. Ini memudahkan menarik minat pelajar untuk belajar dan memberi pembaharuan kepada aktiviti pengajaran guru. Secara tidak langsung, ia membantu membina ujian formatif dan sumatif.

            Hasil pembelajaran dinyatakan oleh guru berdasarkan sukatan pelajaran yang telah diberikan oleh guru. Guru hanya perlu mengikut sukatan pelajaran yang telah ditetapkan. Hasil pembelajaran dapat dilihat dalam bentuk tingkah laku yang boleh diperhatikan dan diukur. Guru harus mengajar pelajar mengikut aras pembelajaran dari mudah ke sukar.

4.4.2 Penentuan Pengajaran Dan Pembelajaran

            Semasa merancang aktiviti pengajaran dan pembelajaran, guru harus mengambil kira perkara-perkara seperti kebolehan dan keupayaan murid adalah berbeza-beza. Ini bermakna, guru harus memahami kebolehan setiap murid di dalam kelasnya. Oleh yang demikian, guru perlulah mempelbagaikan kaedah pengajaran dan pembelajaran. Secara tidak langsung, ini dapat memberi faedah kepada pelajar yang lemah dalam pembelajaran. Guru juga harus menggunakan kemudahan yang sedia ada seperti komputer riba, projektor, bahan bantu mengajar dan sebagainya di dalam aktiviti pengajaran. Guru harulah menggunakan masa yang diperuntukkan dengan sebaik-baiknya untuk mengelakkan sesuatu yang tidak diingini berlaku.

      Sahsiah seseorang murid mempengaruhi gaya pembelajaran. Justeru guru perlu mengenal pasti sahsiah murid bagi merancang kaedah dan bahan pengajaran dan pembelajaran bagi mencapai hasil pembelajaran yang ditetapkan. Kaedah dan bahan pengajaran perlu dipelbagaikan dalam pengajaran dan pembelajaran supaya pelajar lebih mudah memahami dan menghayati kandungan pelajaran. Secara tidak langsung, ia juga memberi kemudahan kepada guru tersebut. Pembelajaran menjadi lebih menarik, bermakna dan menyeronokkan. Ini bertujuan memberi kefahaman yang lebih mendalam  kepada murid-murid.

         Terdapat dua pendekatan yang boleh digunakan iaitu berpusatkan guru dan berpusatkan murid. Di dalam pendekatan yang berpusatkan guru, kaedah yang boleh digunakan ialah seperti penerangan, penjelasan, memberi nota, demonstrasi dan sebgainya. Manakala, di dalam pendekatan berpusatkan murid, kaedah yang boleh digunakan ialah seperti bercerita, bacaan, latih tubi, inkuiri penemuan, sumbang saran, projek dan sebagainya.

4.4.4 Penilaian

            Penilaian adalah suatu proses untuk mengesan perkembangan, kebolehan, keupayaan dan pencapaian murid. Penilaian juga adalah sebahagian daripada proses pengajaran dan pembelajaran yang dijalankan secara berterusan. Penilaian dalam pembelajaran masteri bertujuan untuk mengesan pencapaian murid di dalam pembelajaran. Ia juga bertujuan mengenal pasti murid yang cerdas, sederhana dan lemah di dalam pembelajaran. Guru boleh mengenal pasti para pelajar sama ada hasil pembelajaran sudah atau belum dikuasai sepenuhnya. Secara tidak langsung guru dapat mengenal pasti sebab-sebab kelemahan murid di dalam sesuatu unit pembelajaran. Seterusnya, guru dapat menentukan keberkesanan kaedah, bahan atau aktiviti pengajaran dan pembelajaran.

            Penilaian dalam Pembelajaran Masteri perlu dirancang, dibina, dikendali dan ditadbir oleh guru. Penilaian ini berbentuk formatif dan sumatif yang berasaskan Ujian Rujukan Kriteria (URK). Kedua-dua penilaian ini bersifat diagnostik. Penilaian mestilah berdasarkan kepada hasil pembelajaran yang telah ditetapkan.

            Penilaian Pembelajaran Masteri boleh dijalankan mengikut masa yang difikirkan sesuai seperti semasa pengajaran dan pembelajaran iaitu di dalam kelas guru bertanya terus kepada murid-murid. Ia juga boleh dilakukan semasa sesuatu unit pemmbelajaran dan yang terakhir iaitu selepas tempoh tertentu seperti mingguan, bulanan, pertengahan tahun dan akhir tahun. Penilaian dalam Pembelajaran Masteri meliputi domain kognitif, afektif dan psikomotor murid-murid.

 4.4.5 Tindakan Susulan

            Tindakan susulan dalam pembelajaran masteri dijalankan setelah kelemahan dan kekuatan pembelajaran murid dikenal pasti. Aktiviti susulan ini bertujuan memastikan kelemahan murid tidak terhimpun sehingga terjejas pembelajaran seterusnya. Hal ini dapat memberi kesan negatif kepada pelajar tersebut di dalam pembelajarannya. Ia juga bertujuan memperkukuhkan  dan mempertingkatkan pengetahuan, kemahiran dan nilai yang telah dikuasai.

            Tindakan susulan boleh dilakukan melalui aktiviti pemulihan dan aktiviti pengayaan iaitu pengukuhan dan pengembangan ataupun senang dikenali sebagai latihan. Aktiviti pemulihan merupakan aktiviti yang dirancang untuk membantu murid yang belum melepasi aras masteri. Pemulihan dijalankan untuk memperbaiki kelemahan pembelajaran yang telah dikenal pasti. Pengajaran dan pembelajaran diubah suai dan dipelbagaikan mengikut tahap kebolehan dan keupayaan murid. Antara contoh aktiviti pemulihan mengajar semula mengguna kaedah atau bahan yang lain, membetulkan perlakuan yang salah, mengajar cara yang memudahkan untuk mengingat semula, mempermudah dan mempelbagaikan latihan dan sebagainya.

            Aktiviti pengayaan dijalankan untuk murid yang telah menguasai aras masteri. Aktiviti pengayaan dirancang bagi memberi peluang kepada murid menjalani aktiviti pembelajaran yang lebih mencabar dan menarik, memperluas pengalaman dan memperkukuh kefahaman murid, menambahkan sifat ingin tahu dan meningkatkan kemahiran berfikir dan meningkatkan semangat berdikari dalam pembelajaran. Terdapat dua aktiviti pengayaan iaitu aktiviti pengukuhan dan aktiviti pengembangan.

             Aktiviti pengukuhan bertujuan untuk memantapkan pengetahuan dan kemahiran yang telah dikuasai oleh murid dalam unit pembelajaran yang sama. Contoh aktiviti pengukuhan yang boleh dijalankan ialah memberi latihan yang lebih mencabar, memberi banyak latihan dalam pelbagai bentuk, melatih murid menyampaikan maklumat dalam pelbagai bentuk grafik seperti peta minda, carta organisasi dan rajah, melatih murid membuat nota dan banyak lagi.

            Aktiviti pengembangan bertujuan untuk mempertingkatkan pengetahuan dan kemahiran murid dalam unit pembelajaran yang sama. Aktiviti pengembangan ini boleh dijalankan oleh murid secara terarah kendiri. Contoh aktiviti pengembangan ialah membuat projek, membuat tugasan dan membuat kajian. Dalam menjalankan aktiviti pengembangan kemahiran yang boleh dipertingkatkan adalah : membuat pemerhatian, mengumpul data, mengakses maklumat, membanding, mengklasifikasi, meringkas, merekod, mentafsir, membuat keputusan, membuat andaian, menganalisis, melapor dan menyelesaikan masalah.

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...